Signaal Transductie – Niveau 3

SIGNAALTRANSDUCTIE (Niveau 3; periode 2/AD; code BMW32813)

Coördinator:
Dr. J.A. Post
E-mail: j.a.post@uu.nl
Tel.nr.: 030 – 253 3894

Docenten

  • prof.dr. Anna Akhmanova
  • Dr. Fons Cremers
  • dr. Marc van Mil (Molecular Cancer Research, UMCU)
  • prof.dr. Hans Bos (Molecular Cancer Research, UMCU)
  • prof.dr. Sander van der Heuvel (Developmental Biology, UU)
  • prof.dr. Boudewijn Burgering (Department Metabolic Diseases, UMCU)

Vereiste voorkennis:
Kennis op het gebied van de Celbiologie, Moleculaire Biologie en (Bio)chemie zoals opgedaan in de cursussen “Cellen”, “Genoom” en “Moleculen” is verplicht.

Inhoud:
Het doel van deze cursus is studenten inzicht te geven in het proces signaaltransductie. Hoe worden signalen door de cel doorgegeven en hoe leiden die uiteindelijk tot een respons? Indien bijvoorbeeld een cel behandeld wordt met een ligand gaat de cel migreren, prolifereren, differentiëren of in apoptose, afhankelijk van de ligand. Het signaal moet vaak uiteindelijk in de kern terecht komen en daar een transcriptiefactor activeren. Om dit proces goed te begrijpen komen er gedurende de cursus een aantal processen aan de orde, zoals regulatie van transcriptie, signaaltransductie, celcyclus, cytoskelet, extracellulaire matrix, celpolariteit en vesiculair transport.

sig tra fig 1

Leerdoelen:

Kennis en inzicht
─ Na afloop van de cursus kan de student:
─ diverse signaaltransductieprocessen beschrijven;
─ de organisatie, dynamiek en de ruimtelijke dimensies van de samenstellende
─ onderdelen van de signaaltransductie-routes beschrijven;
─ uitleggen op welke wijze neurotransmitters, hormonen en groeifactoren signaaltransductieprocessen
─ initiëren c.q. beïnvloeden;
─ beschrijven op welke manieren de celcyclus gereguleerd kan worden.
─ beschrijven hoe celpolariteit gereguleerd wordt.
─ verklaren hoe signaaltransductie-routes leiden tot een verandering in de genexpressie
─ van de cel;
─ de onderlinge interactie tussen signaaltransducties-routes en de koppeling met het metabolisme, de celcyclus, celproliferatie, celdifferentiatie en apoptose uitleggen;
─ de rol van cytoskelet bij al deze processen beschrijven.

sig tra fig 2

Vaardigheden
De student is in staat:
─ moderne literatuur over signaaltransductie te lezen en te interpreteren;
─ uit een primair artikel een nieuwe vraagstelling te formuleren (vervolgonderzoek
─ een experimenteel onderzoek op te stellen om deze vraagstelling te beantwoorden;
─ om dit onderzoeksvoorstel goed te onderbouwen met verschillende experimenten;
─ om een mondelinge presentatie te geven over het onderzoeksvoorstel;

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Naast colleges zullen er werkcolleges en computer ondersteund onderwijs (COO) gegeven worden.
De laatste vier weken bestaan uit het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Hierbij wordt verwacht dat er recente primaire literatuur wordt doorgenomen op basis waarvan een vervolgonderzoek wordt opgesteld.

Benodigd materiaal:
Alberts, B.: Molecular Biology of the Cell (5th ed.);

sig tra fig 3