Bijdragen Biologie

BIOLOGIE VAN DIEREN (niveau 1)

Studieadviespad:
De cursus bereidt voor op het volgen van alle studieadviespaden (Gedragsbiologie,
Moleculaire Levenswetenschappen en Educatie, Communicatie & Management).

Inhoud:
De cursus Biologie van dieren gaat verder waar de biologielessen van de
middelbare school ophielden. Je gaat, in detail, het functioneren van processen in
het lichaam van een dier bestuderen. Met de kennis over die processen leer je
vervolgens allerlei verstoringen van de homeostase te verklaren.

bio dieren fig 1

Schematische weergave van de werking van het zenuwstelsel

Voor de meest recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B1DIER05

 


TUTORAAT

Om de overgang van middelbare school naar de universiteit te versoepelen, krijg je in je eerstejaar een tutor toegewezen. Dit is een docent van de opleiding Biologie die je gedurende je studie begeleidt. De tutor probeert ervoor te zorgen dat jij je thuis voelt binnen je opleiding, helpt je waar mogelijk bij het kiezen van de keuze vakken en is je eerste aanspreekpunt. Tijdens een aantal groepsbijeenkomsten maak je kennis met verschillende academische- en studie-vaardigheden. De tutor begeleidt je bij het schrijven van het essay voor de cursus Evolutie en Biodiversiteit en leert je omgaan met feedback die je van docent krijgt.

 


METABOLISME (niveau 2)

 

Studieadviespad
Deze cursus is van belang voor alle vakken in jaar 1 en voor de studieadviespaden Celbiologie, Ontwikkelingsbiologie en Neurobiologie.

Inhoudsbeschrijving
In deze cursus wordt eerst dieper ingegaan op de structuur van macromoleculen en met name eiwitten. Hoe werken enzymen (kinetische beschrijving van enzymen). In het tweede gedeelte komt meer het metabolisme aan de orde.

 

 


Werking van het enzym chymotrypsine.

Voor de meest recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B2META09

 


MOLECULAIR GENETISCHE ONDERZOEKSTECHNIEKEN (Niveau 2)

Studiepad
Moleculaire genetica is een kerncursus in de studiepaden Celbiologie, Microbiologie, Ontwikkelingsbiologie en Plantenbiologie. Daarnaast kan het ook een passende cursus zijn voor de studiepaden Neurobiologie, Theoretische Biologie en Toxicologie

Inhoud:
In deze voornamelijk practische cursus leren jullie de experimentele aanpak en de moleculair genetische technieken die veel gebruikt worden om processen in levende prokaryote en eukaryote cellen te bestuderen. Hiervoor gaan jullie leren werken met bacteriën, planten- en zoogdiercellen. Daarnaast zullen jullie genetische epistase in C.elegans en D. Melanogaster bestuderen.
Buiten de praktijk leren jullie uitgebreid over de theoretische achtergrond achter al de verschillende toepassingen om zo een beter beeld te krijgen welke methode waarvoor het beste toepasbaar is. Enkele technieken die jullie zullen uitvoeren zijn basale en gevorderde recombinant DNA technieken, conjugatie tussen bacteriën, genoverdracht naar planten, eiwit isolatie uit zoogdiercellen, yeast 2-hybrid en genetische epistase in C.elegans en D. Melanogaster.
Ieder week krijg je hoorcolleges en zelfstudie opdrachten om uit te werken om je goed voor te bereiden op de verschillende practica. Tijdens de practica leren jullie ook hoe je nauwkeurig een labjournaal bij moet houden om in de toekomst de experimenten te kunnen nadoen.

Voor de meest recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B2MGOT14.

 


IMMUNOBIOLOGIE (Niveau 3)

Studiepad
De cursus past uitstekend in de studiepaden Moleculaire levenswetenschappen en Organismen, ecosystemen en biodiversiteit.

Inhoud
Het immuunsysteem omvat aangeboren en verworven defensiemechanismen tegen (pathogene) micro-organismen.
Het eerste deel van de cursus brengt je begrip van het immuunsystem op een basisniveau. In de vorm van hoorcolleges krijg je stapsgewijs inzicht in de opbouw en de wijze van functioneren van het menselijk afweersysteem.
Het immunesysteem kenmerkt zich door zijn grote diversiteit. Dit aspect vormt het centrale thema in de cursus. De immunologische processen en mechanismen die leiden tot een adequate afweer tegen bacterien en virussen krijgen de meeste aandacht. Je leert bijvoorbeeld de structuur van antistoffen kennen en de basis van antistof-variabiliteit, effector-functies van antistoffen, functies van lymfocyten, antigeen-presenterende cellen en de functie van eiwitten van het major histocompatibiliteits complex, en immunologische tolerantie.
Tijdens cursus is er ook een practicum. Uit faag display bibliotheken van antistoffragmenten worden doorgaans verschillende collecties fragmenten geselecteerd tegen verschillende target antigenen. In het practicum zullen de antistof genen worden bekeken die na een enkele selectieronde op een antigeen verkregen worden. Je kijkt daarbij naar de diversiteit en het gebruik van verschillende kiemlijnsegmenten.
Gedurende de cursus leer je hoe je wiskundige modellen en bioinformatica kunt gebruiken in immunologisch onderzoek. Je leert wiskundige modellen begrijpen en analyseren en je leert om met basis bioinformaticamethoden te voorspelen welke stukken van een virus of bacterie het meest immunogeen zijn.

Voor de meest recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B3IMMB09.

 


BACHELOR ONDERZOEKSTAGE & ONDERZOEKSSCRIPTIE (Niveau 3)

Inhoud
Naast het schrijven van je verplichte literatuurscriptie participeer je, onder begeleiding van een onderzoeker, in lopend onderzoek. Je voert minimaal één keer een onderzoekcyclus uit, verzameld zelf data of verwerkt al aanwezige data aan de hand van een vraagstelling, in overleg met je begeleider.
Het eindproduct bestaat uit onderzoeksverslag (deze staat los van je literatuurscriptie). Dit mag in de vorm van een uitgebreid labjournaal of een logboek zijn waarin in ieder geval ook een korte inleiding en vraagstelling worden beschreven en de verkregen data worden gepresenteerd en bediscussieerd, in het Nederlands of Engels (het laatste met wederzijds goedvinden). In overleg met je begeleider kunnen je eigen onderzoeksresultaten ook beknopt worden opgenomen in je literatuurscriptie, naast de uitgebreide(re) beschrijving in het onderzoeksverslag.

Voor de meest recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B3ONST.

 


Bijdrage Molecular and Cellular Life Sciences:

FUNCTIONELE BIOLOGIE (Niveau 1)

Inhoud:
Bij de cursus “Functionele Biologie” staat het organisme centraal en wordt een breed scala aan biologische processen behandeld. Daarbij wordt gestreefd om de link te maken tussen de moleculen, die eerder behandelt zijn in de cursus “Moleculaire Celbiologie” in periode 1, en processen en functies zoals die plaatsvinden in een breed scala aan organismen. De “tree of life” zal dan ook het startpunt van de cursus zijn. Evolutionaire aspecten, van organismen, maar ook van genen en eiwitten, zullen in de eerste weken aan de orde komen. Aansluitend wordt het belang en de diversiteit van microorganismen behandeld waarbij diverse belangrijke biologische processen de revue zullen passeren. Dit eerste blok zal worden afgesloten met een tentamen.

In het tweede blok zullen de hogere eukaryoten, met name planten en dieren, aan de orde komen. Aspecten van multicellulariteit, groei, ontwikkeling en opbouw van deze organismen zal worden besproken en uitgewerkt. Ook zullen effecten van de omgeving (biotisch en abiotisch) op het functioneren worden behandeld. Binnen dit blok zal er in groepen worden gewerkt aan het beschrijven van een biologisch proces bij een uitgekozen modelorganisme. Dit zal zowel schriftelijk als mondeling worden gerapporteerd. Ook dit tweede blok wordt met een tentamen afgesloten.

Voor de meest recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B1FUN14.

 


Bijdrage Biomedische Wetenschappen

CELLEN (Niveau 1, cursuscode BMW10105 )

Inhoud:
Het hoofdthema van deze cursus is de cel en communicatie tussen cellen. Je leert met name over de subcellulaire structuren van de cel in relatie tot de verschillende cellulaire functies en natuurlijk de verschillende biomoleculen die hierbij betrokken zijn.

Voor verdere informatie over deze cursus zie: http://uubmw.nl/programme-related-courses#majorgebonden-verplichte-cursussen-rood

 

WEEFSELS (Niveau 1; cursuscode BMW10705)

Inhoud:
In deze cursus staat de relatie tussen de (sub)microscopische bouw en de functionele aspecten van de basale weefsels centraal. Ook wordt aandacht besteed aan abnormale veranderingen van weefsels (pathologie) en behoud van integriteit van een weefsel (basale immunologie).

Voor verdere informatie over deze cursus zie: http://uubmw.nl/programme-related-courses#majorgebonden-verplichte-cursussen-rood

 

PROJECT 1 (Niveau 1; cursuscode BMW10205)

Inhoud:
In Project 1 worden de algemene processen die een rol spelen bij het ontstaan van tumoren en metastasen bestudeerd waarna deze moleculair biologische kennis voor een specifieke tumorsoort verder wordt uitgediept.

Voor verdere informatie over deze cursus zie: http://uubmw.nl/programme-related-courses#majorgebonden-verplichte-cursussen-rood

 

PROJECT 2 (Niveau 1;  cursuscode BMW10805)

Inhoud:
In Project 2 worden de oorzaak, de pathogenese en de behandelmethoden van een ziekte door de studenten uitgediept. Vaardigheden als kritisch lezen, wetenschappelijk schrijven en samenwerken worden verder aangescherpt.

Voor verdere informatie over deze cursus zie: http://uubmw.nl/programme-related-courses#majorgebonden-verplichte-cursussen-rood

 

GENOOM (Niveau 2; cursuscode BMW21614)

Inhoud:
De cursus Genoom bestaat uit twee delen waarin de volgende vragen centraal staan:

  1. Via welke moleculaire mechanismen wordt de expressie van het genoom gereguleerd?
  2. Hoe onderzoek je (expressie en regulatie van) het genoom en welke technieken gebruik je daarvoor?

Voor verdere informatie over deze cursus zie: http://uubmw.nl/programme-related-courses#majorgebonden-verplichte-cursussen-rood

 

ADVANCED NEUROSCIENCES (Niveau 3; cursuscode BMW30605)

Inhoud:
Deze cursus richt zich op de neurochemie, neurofysiologie en de moleculair biologische processen die een rol spelen bij de (patho)fysiologie van het zenuwstelsel.

Voor verdere informatie over deze cursus zie: http://uubmw.nl/programme-related-courses#biomedische-keuzecursussen-groen

 

RESEARCH PROJECT (PLUS) (Niveau 3; cursuscodes BMW30105 en BMW30110)

Inhoud:
Als afsluiting van de bacheloropleiding BMW doet elke student in periode 4 van het derde studiejaar het Researchproject. Er bestaat tevens de mogelijkheid om al in periode 3 te beginnen met het Researchproject Plus (deeltijd) en door te gaan in periode 4 (voltijd).

Voor verdere informatie over deze cursus zie: http://uubmw.nl/cursusbeschrijvingen-en-roosters/researchproject-plus

 


Bijdrage College of Pharmaceutical Sciences

The drug and the cell – Niveau 1                                          FA-CPS103
Voor informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/FA-CPS103

Pharmaceutical Biotechnology – Niveau 3                           FA-CPS322
Voor informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/FA-CPS322