Moleculaire Biologie van de Cel – Niveau 3

Moleculaire Biologie van de Cel (Niveau 3; periode 2/AD; code BMW33416)

Coördinator:
Dr. J.A. Post
E-mail: j.a.post@uu.nl

Voor verdere informatie over de cursus zie: http://uubmw.nl/programme-related-courses#majorgebonden-keuzecursussen-geel en klik vervolgens op deze cursus

Vereiste voorkennis:
Kennis op het gebied van de Celbiologie, Moleculaire Biologie en (Bio)chemie zoals opgedaan in de cursussen “Cellen”, “Genoom” en “Moleculen” is verplicht.

Inhoud:
Het doel van deze cursus is studenten inzicht te geven in de moleculen, structuren en processen die van belang zijn bij het functioneren van de cel. Hoe worden bijvoorbeeld signalen door de cel doorgegeven en hoe leiden die uiteindelijk tot een respons? Indien bijvoorbeeld een cel behandeld wordt met een ligand gaat de cel migreren, prolifereren, differentiëren of in apoptose, afhankelijk van het ligand. Het signaal zal leiden tot veranderingen in de lokalisatie en activiteit van eiwitten en zal ook vaak uiteindelijk in de kern terecht komen en daar een transcriptiefactor activeren.

Om deze processen goed te begrijpen komt er gedurende de cursus een aantal thema’s aan de orde zoals membranen, membraanbiogenese, signaaltransductie, compartimentalisatie, vesiculair transport, celcyclus, cytoskelet, extracellulaire matrix, celpolariteit, metabolisme en kanker.

Leerdoelen:

Kennis en inzicht
Na afloop van de cursus kan de student:

 • diverse relevante cellulaire processen beschrijven;
 • de organisatie, dynamiek, ruimtelijke dimensies en het belang van de samenstellende onderdelen van de cel en cellulaire processen beschrijven;
 • uitleggen waaruit cellulaire membranen zijn opgebouwd en hoe ze in de cel gevormd worden;
 • uitleggen op welke wijze neurotransmitters, hormonen en groeifactoren signaaltransductieprocessen initiëren c.q. beïnvloeden;
 • beschrijven op welke manieren de celcyclus gereguleerd kan worden;
 • beschrijven hoe celpolariteit gereguleerd wordt;
 • verklaren hoe signaaltransductieroutes leiden tot een verandering in de genexpressie van de cel;
 • de onderlinge interactie tussen signaaltransductiesroutes en de koppeling met het metabolisme, de celcyclus, celproliferatie, celdifferentiatie en apoptose uitleggen;
 • de rol van het cytoskelet bij al deze processen beschrijven.
 • primaire literatuur over processen betrokken bij de moleculaire biologie van de cel lezen en interpreteren.

Vaardigheden
De student is in staat:

 • primaire literatuur over processen betrokken bij de moleculaire biologie van de cel te lezen en te interpreteren;
 • vanuit een primair artikel nieuwe vraagstellingen te formuleren (vervolgonderzoek);
 • experimentele benaderingen op te stellen om deze vraagstellingen te beantwoorden;
 • om een Engelstalig “onderzoeksvoorstel” te schrijven, onderbouwd  met verschillende experimentele benaderingen;
 • om een mondelinge presentatie te geven over het primaire artikel en het onderzoeksvoorstel;
 • samen te werken

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Naast colleges zullen er werkcolleges gegeven worden en zijn er Blackboard toetsen.
De laatste drie weken bestaan uit uitdiepen van een primair artikel en het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Hierbij wordt verwacht dat er recente primaire literatuur wordt doorgenomen op basis waarvan een vervolgonderzoek wordt opgesteld.

Benodigd materiaal:
Alberts, B.: Molecular Biology of the Cell (6th ed.);